IKGA baru

 

No Nama Dosen Kode Dosen Strate Pend. Gol. Jabatan Fungsional Bidang Ilmu Kepakaran
1 Prof. Dr. Sherly Horax, drg., MS J08-SX S3 IV/c Guru Besar Kes. Gigi Anak
2 Muhammad Amin Kansi, drg., MS., Ph.D J08-AK S3 IV/c Lektor Kepala Kes. Gigi Anak
3 Hendrastuti Handayani, drg., MS J08-HH S2 IV/b Lektor Kepala Kes. Gigi Anak
4 Dr. Marhamah, drg., M.Kes J08-MH S3 IV/a Lektor Kepala Kes. Gigi Anak
5 Dr. Fajriani, drg., M.Si J08-FA S3 IV/b Lektor Kepala Kes. Gigi Anak
6 Dr. Muh. Harun Achmad, drg., M.Kes., Sp.KGA J08-HA S3 III/d Lektor Kes. Gigi Anak
7 Adam Malik Hamudeng, drg M.MedEd J08-AM S1 III/b Asisten Ahli Kes. Gigi Anak
8 Nurhaedah H. Ghalib, drg., Sp.KGA J08-NG Sp.1 III/a Asisten Ahli Kes. Gigi Anak

Leave A Comment